قیمت و تعرفه خدمات تلفنچی

هزینه شماره تلفن:

هزینه خرید شماره های معمولی 200000 تومان می باشد. که در ابتدا و فقط یکبار دریافت می شود.


هزینه کانفیگ و راه اندازی:

مبلغ 420000 تومان بابت هزینه های راه اندازی و پیگیری های مربوطه به صورت یکبار در ابتدا دریافت می شود.


تعرفه مکالمات:

تلفنچی کسب و کاری نوین بر پایه پردازش اَبری است. شما به میزان مکالمه خود، هزینه پرداخت می کنید و این هزینه بر اساس تعرفه زیر محاسبه خواهد شد:

  • تماس داخلی: 25 تومان/دقیقه
  • تماس ورودی: 35 تومان/دقیقه
  • تماس خروجی: تماس با موبایل 89.9 تومان/دقیقه - تماس با ثابت خارج استانی 68 تومان/دقیقه - تماس با ثابت داخل استانی 39 تومان/دقیقه