ماشین حساب آنلاین خدمات تلفنچی

اپراتور:

بیانگر تعداد کارمندانی است که به خط شما وصل میشوند.

اشتراک:

هزینه های سرویس و نگهداری سرور و تماس ورودی، ضبط مکالمه و تماس داخلی رایگان

پیامکچی (کارت ویزیت) :

پنل هوشمند پیامکی

شماره تلفن (یکبار پرداخت)

0

سرویس و پنل (یکبار پرداخت)

0

اپراتور (یکبار پرداخت)

0

پیامکچی

0

اشتراک

0

مجموع

0

مشاهده شماره‌ها خدمات و امکانات
0

تعرفه مکالمات

تلفنچی کسب و کاری نوین بر پایه پردازش اَبری است. شما به میزان مکالمه خود، هزینه پرداخت می کنید و این هزینه بر اساس تعرفه زیر محاسبه خواهد شد:

تماس داخلی

0 تومان/دقیقه

تماس ورودی

0 تومان/دقیقه

ضبط مکالمات

0 تومان/دقیقه

تماس خروجی

ثابت داخل استان

4 تومان/دقیقه

ثابت خارج استان

33 تومان/دقیقه

موبایل

62 تومان/دقیقه